Leasecontract met werknemer: kan ik kosten doorbelasten bij voortijdige beëindiging dienstverband?

Leasecontract met werknemer: kan ik kosten doorbelasten bij voortijdige beëindiging dienstverband?

Ja, maar niet altijd. 

Als een arbeidsovereenkomst voortijdig wordt beëindigd op initiatief van de werknemer komen werkgevers en werknemers vaak overeen dat de leaseovereenkomst wordt overgenomen, de auto wordt doorgegeven aan de nieuwe werkgever of dat de werknemer een afkoopsom betaalt. 

Als de arbeidsovereenkomst afloopt of als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, draait in beginsel de werkgever op voor die kosten. Dat is anders bij bijvoorbeeld ontslag op staande voet. 

Bij het maken van afspraken over het doorbelasten van kosten aan de werknemer geldt de norm 'goed werkgeverschap'. Hierdoor kan er per geval anders geoordeeld worden of de kosten wel of niet doorbelast mogen worden aan de werknemer. 

Je kunt dus afspraken maken met je werknemer, maar per geval kan er geoordeeld worden dat het niet redelijk is dat er op die manier uitvoering wordt gegeven aan die afspraken. 

Onder meer de volgende omstandigheden spelen een rol bij de beoordeling of het doorbelasten van kosten wel of niet redelijk is:

- er moet een duidelijke specificatie zijn van de kosten. Vaak wordt deze opgevraagd bij de leasemaatschappij;
- het moet duidelijk zijn welke kosten om welke reden doorbelast moeten worden aan de werknemer. Bijvoorbeeld: waarom moeten die kosten in die situatie doorbelast worden aan de werknemer?;
- de afspraken met de leasemaatschappij moeten bekend zijn bij de werknemer. De werknemer moet dus niet achteraf voor verassingen komen te staan;
- indien mogelijk informeer je de werknemer vooraf over de afkoopsom en eventuele andere kosten;
- het is ook van belang of de werknemer voor zijn werk verplicht is om een auto te leasen of dat de werknemer de auto bijvoorbeeld ook voor privé doeleinden gebruikt. 

Raadzaam is in ieder geval om vooraf duidelijke afspraken te maken. Verder is het raadzaam om bij het maken van afspraken met de werknemer duidelijke informatie te verstrekken over eventuele financiële gevolgen, mogelijke kosten en de afspraken die zijn gemaakt met de leasemaatschappij.